A Budapest School

nagy lépést tett az akkreditáció irányába

Budapest School akkreditáció

A Budapest School Általános Iskola és Gimnázium oktatási modelljét hivatalosan is elismerte az EMMI azáltal, hogy 2019. április 30-án pecsét került az iskola kerettantervére, amely összefoglalja az új oktatási modell szakmai részleteit.

kerettanterv-approved
Budapest School modell elfogadva -

Ezzel egyéves munkánk végére értünk, melynek fő célja az volt, hogy a személyre szabott tanulási modell a mai magyar törvényi keretek között elfogadottá váljon, és a gyerekeknek lehetőségük legyen arra, hogy az általános iskola első osztályától az érettségiig saját tempójukban, saját céljaikat követve tanulhassanak.

Kerettantervünk új választ kínál azoknak a családoknak, akiknek egyszerre fontos, hogy a tanulás belülről vezérelt célok mentén történjen, és folytonos, jól mérhető egyéni fejlődéssé váljon, egyúttal megfeleljen a kimeneti szabályozásoknak, melyek eredményeképp bárki sikeresen leérettségizhet.

A Budapest School abban támogatja a gyerekeket, hogy azok az attitűdök, képességek alakuljanak ki bennük, melyek segítségével boldog, egészséges és a társadalom számára hasznos felnőttekké válhatnak. Hogy tanulási útjukat sajátként éljék meg és felelősséget érezzenek az újabb és újabb kihívások megtalálásáért. Ehhez olyan környezetet teremtünk, ahol a szülők, a tanárok és a gyerekek tesznek magukért és egymásért, ahol a gyerekek képesek a nehéz helyzetekben is életük, kapcsolataik és környezetük aktív alakítói lenni, és elérni kitűzött céljaikat.

Rugalmas, egyénre szabott, 21. századi

Illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez

A Budapest School tanterve teljes mértékben Illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, és emellett:

  • megmarad rugalmasnak, az egyénre szabottság, a saját célok, az élmény alapú és a tantárgyakon átívelő tanulás vannak a fókuszában,
  • beemeli az iskolai mindennapokba a 21. századi kompetenciák fejlesztését
  • a tanulás folyamatát és nem a kimenetét szabályozza. Arra koncentrál, amivel a gyerek foglalkozni szeretne és amiben a leginkább tud fejlődni. Ha egyetemre szeretne bejutni, akkor az iskola ebben a céljában támogatja.

Hármas szerződés a tanulásról

Tanár, szülő, gyerek együttműködése

A Budapest School mikroiskoláit tanárcsapatok vezetik, akik a tanulás tartalmát a gyerekek igényeihez és a kerettantervben megfogalmazott tanulási eredményekhez igazítják. Minden gyereknek van egy mentora, aki segíti a gyerekeket saját tanulási céljaik meghatározásában és elérésében.

A tanulás tartalmáról és céljáról a szülő, a gyerek és a tanár hármasa együtt dönt, az elért eredmények kiértékelése is együtt történik.

Osztályzatok helyett komplex visszajelzési rendszer

Nincsenek osztályzatok

A tanulást három szinten, a megszerzett tudás, a tanultakhoz kapcsolódó kritikus gondolatok és a létrehozott alkotások mentén értékeljük. Nincsenek osztályzatok 12 éven át. Az osztályzatoknál részletesebb, a folyamatra, erőfeszítésre is fókuszáló visszajelző rendszerünk van. Osztályzatokat akkor kap a gyerek, ha erre szüksége van egy másik iskolához való csatlakozás miatt.

A tantárgyközi tanulás támogatása érdekében három nagy tantárgyi blokk öleli fel azokat a tudásköröket, melyek a való életben közel vannak egymáshoz vagy tudományos megközelítési módszerük összefonódik. Ezek egyensúlyban tartása segíti a komplex, harmonikus személyiségfejlődést.

STEM (science, technology, engineering, mathematics)

Ez a tantárgyi blokkunk a világ megértését és leírását segíti, hogy a tudomány és technológia mindenki számára hasznos eszközzé válhasson. A STEM a következő tudásköröket foglalja magában: biológia, egészségtan, fizika, kémia, matematika, informatika, földrajz, környezetismeret, természetismeret.

KULT

Ezen a tantárgyi blokkon keresztül az emberi kultúrák nyelveiről, művészi kifejezési módjairól, múltjáról és jelenéről tanulhatunk.

A KULT tantárgyi blokk magában foglalja a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, vizuális kultúra, dráma és tánc, hon- és népismeret, történelem, társadalmi és állampolgársági ismeretek, valamint ének-zene tudásköröket.

HARMÓNIA

Ez a tantárgyi blokk pedig az önmagunkhoz, társainkhoz és a környezetünkhöz való kapcsolódás útján kísér, hogy testi lelki-egyensúlyban éljünk a világban.

A Harmónia összefoglalja az erkölcstan, testnevelés, technika, életvitel és gyakorlat, informatika tantárgyakat.

Kerettanterv

A teljes kerettanterv itt olvasható